ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ ๑๖ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๒ คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลศรีเทพให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

๑. นายสำเหร็จ สุขพ่อค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

๒. นายยศ หงส์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

๓. นายบรรเลง วงศ์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

๔. นายปรีชา ตะกรุดโฉม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

๒. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัติหรือที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้

๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย

๒.๑ ประธาน รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน ดังนี้

๑. นายจรูญ ตะกรุดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

๒. นายบุญมี จันทนาลา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

๓. จ.ส.อ.ธรรมนูญ เนียมหอม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการประชุมและดำเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับ การประชุมตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

๒.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ดังนี้

๑. นายสถิต บัวแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑

๒. นายคูณ ตะกรุดสงฆ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑

๓. นายสุพาภรณ์ จิตรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๒

๔. นายพันธ์เทพ ตะกรุดอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๒

๕. นายไพโรจน์ โพธิ์ปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๓

๖. นายถวิล กำแหงหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๓

๗. นายสำราญ เถื่อนชำนาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๔

๘. นางสาวปาลิน สาอุตม์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๔

๙. นายธงชัย ศรีชะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๕

๑๐. นายเสนอ คล้ายใจตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๕

๑๑. นายพอน โกสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๖

๑๒. นางมณีนุช บุญเขตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๖

๑๓. นายวุฒิศักดิ์ ศรเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๗

๑๔. นางเสงี่ยม ไชยชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๗

๑๕. นางชิ้น จัดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๘

๑๖. นายพร เพ็งสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๘

๑๗. นายอำนวย อ่อนหวาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๙

๑๘. นายสมโภชน์ เจียสารัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๙

๑๙. นายธนพร สารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๐

๒๐. นายประสิทธ์ ภูบานชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๑

๒๑. นายสมคิด ปัดสะติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๑

๒๒. นายสุเทพ ตะกรุดเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๒

๒๓. นายสรวิศ แจ้งไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๒

๒๔. นางดัชนี คุณพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๓

๒๕. นายสีเมือง กลมเกลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๓

๒๖. นายคำไพ มนตรีนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๔

๒๗. นางสำรี ปะวะเน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๔

๒๘. นายภิรมย์ กลิ่นเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๕

๒๙. น.ส.สินีนาฏ บุญประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๖

๓๐. นายสุบรรณ ประเสริฐเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ ๑๖ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล

การแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สำนัก ๒ กอง และ ๓ ส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. กองคลัง

๓. กองช่าง

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖. ส่วนสวัสดิการสังคม

โครงสร้างและการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

โครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการในกาบริหารงานราชการ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลและมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำ ร่างข้อบัญญัติ การบริหารงานบุคคล ของ อบต. งานทะเบียน งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานประชุมสภา อบต. งานวิเคราะห์นโยบาย และแผนงานประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้คำปรึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ งาน คือ

๑. งานบริหารทั่วไป

๒. งานวิชาการและแผนงาน

๓. งานกฎหมายและคดี

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. งานกิจการสภา อบต.

๒. กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ งาน คือ

๑. งานบริหารงานคลัง

๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓. งานการเงิน

๔. งานการบัญชี

๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๖. งานควบคุมงบประมาณ

 ๓. กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควรคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดรับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ งาน คือ

๑. งานบริหารงานช่าง

๒. งานก่อสร้างและบูรณะ

๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๔. งานสำรวจและแผนที่

๕. งานสาธารณูปโภคอื่นๆ

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ดำรงไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ไดรับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ งาน คือ

๑. งานบริหารงานการศึกษา

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และการระงับโรคติดต่อ การดำเนินการด้าน อาชีวอนามัย การดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตรวจสอบใบอนุญาต การดำเนินกิจกรรม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ งานรักษาความสะอาดและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ

๑. งานบริหารสาธารณสุข

๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๓. งานสนับสนุนงานวิชาการสาธารณสุข

๖. ส่วนสวัสดิการสังคม

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมทั้งงานส่งเสริมอาชีพ การเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

๑. งานบริหารสวัสดิการสังคม

๒. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๓. งานสังคมสงเคราะห์

๔. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๕. งานส่งเสริมการเกษตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page