ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๗๘ ๔๑๑๘ ต่อ ๒๒ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page